OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palveluntuottaja

Nimi Amanihoiva Kotihoito Oy       y-tunnus 2700082-8         

Kunta Kokkola

Sote alueen nimi Keski-Pohjanmaa  

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus

Nimi Amanihoiva Kotihoito Oy

Katuosoite Pitkänsillankatu 6 A 1                                        

Postinumero 67100                         Postitoimipaikka Kokkola                

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

Vanhusten kotihoito 22 asiakaspaikkaa, vammaisten henkilökohtainen apu 15 asiakaspaikkaa, muut apua tarvitsevat 5 asiakaspaikkaa                        

Esimies Faisa Egge                                                                                

Puhelin 0445066030                        Sähköposti amanihoiva@hotmail.com

Toimintalupatiedot

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Rekisteröintipäätöksen ajankohta 14.12.2016, 1.1.2017                                           

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus?

Amanihoiva on yksityinen sosiaalipalvelualan yritys. Tarjoamme asiakkaiden kotona suoritettavaa palvelua, kuten ikääntyneiden ja muiden apua tarvitsevien kotihoitoa sekä henkilökohtaisen avun palveluita vammaisille.                                                                                                               

Arvot ja toimintaperiaatteet

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet?

  Amanihoivan arvoja ovat asiakkaista välittäminen, vanhusten arvostaminen, ahkeruus ja positiivinen asenne työhön, luotettavuus ja läsnäolo.

Uskomme, että asuminen kotona sekä palveluiden tarjoaminen kotiin lisää asiakkaan tunnetta itsenäisyydestä ja kokemusta arvokkuudesta. Tällä tavoin asiakkaiden toimintakyky säilyy ja voimme ylläpitää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Haluamme lisätä asiakkaiden turvallisuuden tunnetta ja siten parantaa heidän kykyä pärjätä kotona.

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota laadukasta ja kiireetöntä palvelua asiakkaiden kodeissa ja kodin ulkopuolella. 

Hoitoideologiamme on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia ja siten edesauttaa asiakkaan kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti tarjoamme sovittuja palveluita toimintakykyä ylläpitävällä ja kuntouttavalla työotteella.

Amanihoivan perustajan Faisa Eggen juuret ovat Keniassa. Tämä nähdään yrityksen vahvuutena, ja yritys yhdistääkin palvelussaan suomalaisen ja kenialaisen kulttuurin parhaat puolet. Henkilöstöllä on suomalainen koulutus ja ammattitaito, ja työssä noudatetaan suomalaisia toimintatapoja. Kenialaisia arvoja ovat vanhuksista välittäminen ja heidän kunnioittaminen sekä korkea työmoraali ja ahkeruus. Jokainen asiakas halutaan hoitaa hyvin ja ottaen huomioon hänen yksilölliset tarpeensa. Amanihoiva on myös monikulttuurinen yritys, sillä Faisa Eggen lisäksi yrityksessä työskentelee muitakin maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kantasuomalaisten työntekijöiden lisäksi.                                                                                                                                

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO

RISKIENHALLINTA

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen

Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, jossa riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista

  • työriskien arviointi
  • omavalvontasuunnitelma
  • työpakkaselvitys
  • lääkehoitosuunnitelma
  • työntekijöiden perehdytys
  • tietosuoja- ja salassapito-ohjeet
  • ensiapukoulutukset
  • hygieniakoulutukset

Epäkohdat, riskit ja laatupoikkeamat käsitellään palavereissa esimiehen kanssa.

Laatupoikkeamien, epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden sekä haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja niihin perustuen menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Tarvittaessa laaditaan selkeät toimintaohjeet.

Asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riski ottamalla yhteyttä suoraan henkilöstöön, esimieheen tai asiakaspalautteen kautta. Myös nämä käsitellään, ja laaditaan korjaavat toimenpiteet.

Korvaavat toimenpiteet kirjataan muistioon ja tarvittaessa tehdään toimintaohje. Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan. Ulkoisiin yhteistyötahoihin ollaan tarvittaessa yhteydessä.

Riskien tunnistaminen

Riskejä arvioidaan päivittäisessä työssä. Henkilökunta on koulutettua ja perehdytetty työtehtäviinsä. Perehdytyksessä käydään läpi riskit ja vaaratilanteet. Riskitilanteita arvioidaan myös joka kerta uusien asiakkaiden kohdalla. Henkilökunta tuo esille työssään havaitsemia riskejä esimiehelle joko välittömästi ne huomatessaan tai palavereissa. Asiakkaat tuovat esille poikkeamat kertomalla niistä joko henkilökunnalle, esimiehelle tai palautteen kautta.                                                                                                  

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen

Mahdolliset läheltä piti -tilanteet käydään läpi henkilöstön kanssa ja kerrataan, mikä meni vikaan ja miksi sekä miten olisi pitänyt toimia. Tarvittaessa otetaan yhteyttä Soiten kotisairaanhoitajaan. Havaitut epäkohdat otatetaan käsittelyyn heti. Tehdään myös suunnitelmia, miten jatkossa riskitilanne voitaisiin ehkäistä.                                                 

Korjaavat toimenpiteet

Henkilöstölle kerrotaan asiasta välittömästi suullisesti, puhelimitse tai pidetään asiasta palaveri. Muille tarvittaville tahoille tiedotetaan puhelimitse, sähköpostitse tai kirjallisesti. Tarvittaessa henkilöstölle tehdään kirjallinen muistio asiasta.                                                                         

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano

 Tehdään mahdollisimman nopeasti tarvittavat toimenpiteet epäkohdan poistamiseksi. Tarvittaessa ollaan yhteydessä Soiten kotisairaanhoitajaan ja muihin tarpeellisiin tahoihin. Tiedotetaan asiasta kaikille työntekijöille                                                                                              

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Amanihoiva Kotihoidon esimies Faisa Egge ja henkilöstö.                       

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot)

Amanihoiva Kotihoidon esimies Faisa Egge          0445066030                 

Omavalvontasuunnitelman seuranta

  Omavalvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa, jolloin arvioidaan onko toiminnassa tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät omavalvontasuunnitelman päivittämistä.                                                                                                                      

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

 Omavalvontasuunnitelma on näkyvillä yksikön tiloissa osoitteessa Pitkänsillankatu 6 A 1 sekä yrityksen nettisivuilla osoitteessa www.amanihoiva.fi.                                                                                                                 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelutarpeen arviointi

Asiakkaiden palvelun tarve arvioidaan yhteistyössä Soiten kanssa. Soite myöntää asiakkaan tarpeita vastaavat palvelusetelin tai ostopalvelusopimuksen tuntimäärät.                                   

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaan kanssa ja tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan myös omaisten kanssa. Suunnitelma annetaan sitten asiakkaalle ja päivitetään tarvittaessa.                                        

Hoito- ja palvelussuunnitelma

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seurataan?

     Vakituisten asiakkaiden kanssa tehdään palvelusopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma, joka määrittelee mitä palveluita asiakkaalle tarjotaan, palveluihin käytettävän ajan, kustannukset ja palveluihin liittyvä erityispiirteet. Palveluseteliasiakkaiden pavelun tarvetta arvioidaan yhdessä Soiten kanssa. 

Mikäli hoidon tarve muuttuu, tehdään muutoksia hoitosuunnitelmaan ja tuntimäärään, tai pyydetään että palvelusetelin myöntäjä tekee muutokset.    Vammaisten asiakkaiden kanssa tehdään toteuttamissuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Toteuttamissuunnitelma ja palvelusopimus liitetään Palse-ohjelmaan asiakkaan tietoihin.                                                                                                      

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asiakaan näkemys tulee kuulluksi?

Asiakas voi esittää toiveita esimerkiksi siitä, mihin aikaan hän haluaa hoitajien tekevän käynnit ja toiveita pyritään noudattamaan. Käyntiaikojen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet esimerkiksi lääkitykseen tai päivärytmiin liittyen.                                                                                                                           

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

Hoito- ja palvelusuunnitelmat käydään läpi henkilöstön kanssa.                                                                                                                          

Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?

   Asiakkaan itsemäärämisoikeutta, yksityisyyttä ja intimiteettiä kunnioitetaan. Eettisiä periaatteita noudatetaan. Asiakkaan toiveet otetaan huomioon ja yritetään toteuttaa ne parhaan mukaan. Toiveita voi olla esimerkiksi siitä, mihin aikaan päivästä palvelu toteutetaan. Asiakasta kuunnellaan esimerkiksi siinä, mihin aikaan hän haluaa herätä ja mennä nukkumaan, mennä suihkuun, milloin hän haluaa syödä ja mitä hän haluaa syödä. Henkilöstö on tutustunut muistisairaan hyvän hoidon kriteeristöön. 

Asiakkaalle kerrotaan hänen oikeutensa ja oikeuksia ja asemaa kunnioitetaan. Raportoidaan Soiten sairaanhoitajalle, mikäli asiakkaan oikeudet eivät toteudu, ja tehdään suunnitelma, miten hoito voidaan järjestää niin että oikeudet toteutuvat. Hoitajien kanssa keskustellaan säännöllisesti siitä, miten asiakkaiden toiveiden ja oikeuksien toteutumisessa on onnistuttu. Hoitosuunnitelmat tarkistetaan, onko niihin kirjattu asiakkaiden hoitotahto.

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä on sovittu ja ohjeistettu?

 Asiakkaan oikeuksia rajoitetaan vain vakavissa tapauksissa ja lääkäreitä sekä asiakkaan perhettä/läheisiä konsultoidaan.

Tilanteessa, jossa asiakkaalla on sairauksia, kuten alzheimer, henkilökunta on koulutettu kuinka reagoida riskitilanteisiin asiakkaan oikeuksien mukaan. Rajoitteiden käytössä toimitaan aina sosiaali- ja terveydenhuollossa laadittujen asiakaskohtaisten päätösten ja suunnitelmien mukaisesti. Käytännön rajoittavat tilanteet ja toimenpiteet kirjataan asiakastietoihin.                                                                                                                      

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään?

 Varsinaisesti käytössä ei ole itsemääräämisoikeutta rajoittavia toimenpiteitä.

Joissakin tilanteissa asiakkaan turvallisuus taataan ja siitä huolehditaan erilaisilla turvalaitteilla esim.

turvaliedellä ja ovihälyttimellä. Näiden käyttöönotosta sovitaan erikseen asiakkaan ja omaisten kanssa.                                                                                                                    

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?

 Jos ilmenee, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti tai jos asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa hoitoon, otetaan asia viipymättä keskusteluun asianomaisten henkilöiden kanssa.Asia pyritään selvittämään siihen liittyvien osapuolten kanssa järjestämällä palaveri asiasta. Tarpeen mukaan laaditaan kirjallinen selvitys ja jatkotoimenpidemenettelyistä sovitaan osapuolten kanssa.

Tyytymätön asiakas / omainen voi tehdä asiasta muistutuksen. Vastaus muistutuksesta annetaan kirjallisesti mahdollisimman nopeasti asiakkaalle. Kirjallinen vastaus sisältää ratkaisun perustelut sekä selkeästi ne toimenpiteet, joihin muistutuksen johdosta ryhdytään.                                                                                                  

Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään?

   Asiakkailla ja omaisilla on mahdollisuus antaa palautetta suoraan työntekijälle, Amanihoiva Kotihoidon esimiehelle Faisa Eggelle tai sähköisesti yrityksen nettisivuilla. Asiakasta kuunnellaan käynneillä ja myös puhelimitse ollaan yhteyksissä. Asiakkaille tehdään kerran vuodessa kirjallinen asiakastyytyväisyyskysely toiminnan laadusta. Toimintaa arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan saatujen palautteiden perusteella. Asiakaspalautteet käydään läpi henkilöstön kanssa.    

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

   Asiakaspalautteen perusteella toimintaa tarvittaessa muutetaan. Tarvittaessa palautteen perusteella toimintaa muutetaan nopeastikin. Tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään palautteen pohjalta. Muutosten toteutumista seurataan ja arvioidaan.                                                                                                                           

Asiakkaan oikeusturva

Muistutuksen vastaanottaja Faisa Egge, Amanihoiva Kotihoito Oy, Pitkänsillankatu 6 A 1, 67100 Kokkola.                                                                    

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista:

 Anne-Mari Furu, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite, 044 723 2309   (ma-to klo 9-14)                                            

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

   Muistutus käsitellään viivytyksettä. Muistutuksen tekijälle lähetetään kirjallinen selvitys. Työntekijöitä informoidaan myös tilanteesta ja toimenpiteet saatetaan koko henkilöstön tietoon.                                                                                                                            

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 1 viikko                                                          

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä osallisuutta?

Asiakkaan toimintakykyä tuetaan kaikilla osa-alueilla kuntouttavalla työotteella, ei siis tehdä puolesta vaan tuetaan ja ohjataan asiakasta omien voimavarojen käyttöön niin paljon kuin mahdollista. Asiakkaita ohjataan ja kannustetaan osallistumaan toimintaan myös kodin ulkopuolella, esimerkiksi

päivätoimintaan jne. Asiakkaalle huolehditaan tarvittavat apuvälineet, joilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia. Asiakasta voidaan viedä esimerkiksi kävelylle, tai autetaan häntä kotona jumppaamisessa. Hoitotyön lomassa asiakkaan kanssa keskustellaan ja kysellään häneltä kuulumisia, sillä asiakkaille on tärkeää myös sosiaalinen kanssakäyminen hoitajien/avustajien kanssa, koska viettävät paljon aikaa yksin.

Vammaisille asiakkaille on myönnetty usein myös vapaa-aikaan tarkoitettuja tunteja, jolloin asiakasta voidaan viedä vapaa-ajan harrastuksiin.                                             

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?

   Seurantaa tehdään jatkuvasti päivittäisessä hoitotyössä ja päivittäisillä, potilastietojärjestelmään tehtävillä merkinnöillä. Lisäksi toimintakykyä arvioidaan hoitosuunnitelman päivittämisen yhteydessä.  Asiakkaan toimintakykyä arvoidaan yhdessä omaisten ja Soiten kotisairaanhoitajan kanssa.                                                                                                                  

Ravitsemus                                                                        

Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seurataan?

   Kotihoidon henkilökunta arvioi asiakkaan ravitsemustilaa säännöllisesti kotikäyntien yhteydessä. Tarvittaessa asiakkaiden painoa seurataan säännöllisesti.Tarvittaessa asiakkaasta otetaan erilaisia verikokeita, nestelistaa käytetään tarvittaessa ja joskus

käytetään myös lisäravinteita. Erikoisruokavalioita noudatetaan. Seurataan, että asiakas syö säännöllisesti. Asiakaskäynnit järjestetään niin että ne ovat sopivaan aikaan asiakkaan ravinnonsaannin kannalta, jotta käynnillä voidaan antaa aamupalaa, lounasta, päivällistä tai iltapalaa palvelusuunnitelman mukaisesti.                                                                                                                              

Hygieniakäytännöt

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti?

 Koko henkilökunta käyttää suojahanskoja, desinfiointiaineita, maskeja, kenkäsuojia ja muita suojavarusteita suositusten ja hygieniaa ja tartuntatautien leviämisen estämistä koskevien vaatimusten mukaisesti. Uusia ohjeita päivitetään henkilöstölle jatkuvasti kun niitä saadaan.                                                                                                                                                                       

Terveyden- ja sairaanhoito

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?

    Kotihoito ei anna akuuttihoitoa, mutta kiireellisissä sairaustapauksissa henkilökunta

järjestää tarvittavan hoidon toiselta taholta tai toisen tahon kautta. Henkilökunta soittaa tarvittaessa ambulanssin ja jää odottamaan sen tuloa. Tarvittaessa asiakas viedään päivystykseen. Kotona tapahtuvien yllättävien kuolemantapausten varalle on erilliset määräykset menettelytavasta.                                                                                                                

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?

   Asiakkaiden terveyden edistämisestä huolehtivat Amanihoivan työntekijät yhteistyössä Soiten hoitajien ja lääkäreiden kanssa.

Asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa seurataan kotikäyynneillä jatkuvasti ja huomiot kirjataan asiakastietoihin sekä kerrotaan Soiten sairaanhoitajalle.

Asiakkaita avustetaan tarvittaessa terveyskeskus / laboratorio käynneillä sekä ohjeistetaan heitä niihin valmistautumisessa.                                                                                                                           

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?

 Soite vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta.                                                                                                                 

Lääkehoito

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?

 Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Myös koko henkilöstö perehdytetään siihen, mitkä ovat kenenkin vastuualueet. Kotihoidon henkilöstöltä vaaditaan lääkeluvat.                                                                                                                             

Kuka vastaa lääkehoidosta?

Tällä hetkellä Amanihoiva Kotihoito ei tarjoa sairaanhoitajan palveluita asiakkailleen, vaan Soite, joka vastaa asiakkaiden lääkityksestä. Amanihoivan kotihoidon hoitajat antavat lääkkeet asiakkaille annosjakelupusseista tai dosetista.                                                                                                              

Monialainen yhteistyö

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty?

   Mahdollinen Soiten laatima palvelu-hoitosunnitelma otetaan työssä huomioon. Soite valvoo toimintaa lakisääteisesti. Yhteistyö Soiten (kotisairaanhoidon) kanssa on hyvin tiivistä palveluseteli/ostopalveluasiakkaiden suhteen sekä hoidon suunnittelussa että toteutumisessa ja asiakkaan voinnin seurannassa. Voinnin muutoksista ilmoitetaan Soiten sairaanhoitajalle. Mikäli huomataan, että asiakas tarvii esimerkisi enemmän tukea jossakin asiasta, otetaan yhteyttä Soiteen ja ehdotetaan muutoksia hoitosuunnitelmaan ja tarvittaessa pyydetään lisää tunteja palvelusetelille.                                                                                                                             

7 ASIAKASTURVALLISUUS

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?

    Turvallisuuteen liittyviä laitteita (esim. turvaranneke) tarkistetaan säännöllisesti. Tuvallisuuteen liittyvia työ- ja toimintaohjeita päivitetään ja ylläpidetään säännöllisesti. Asiakkaille myös suositellaan turvallisuuteen liittyviä välineitä kuten turvarannekkeita, liikkumisen apuvälineitä ja apuvälineitä WC-tiloihin sekä autetaan niiden hankkimisessa. Henkilökunnan osaamista ylläpidetään erinäisillä koulutuksilla mm. ensiapu.                                                                                                                             

Henkilöstö

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?

  Amanihoivassa työskentelee ammattitaitoinen ja koulutettu sekä suositustusten mukainen henkilökunta. Lähihoitajan tehtävissä työskentelevät kotihoidon työntekijät ovat koulutukseltaan lähihoitajia, sairaanhoitajia tai alan opiskelijoita ja heillä on voimassa lääkehoitoluvat.  

Tällä hetkellä hoitajista 4 on koulutukseltaan sairaanhoitajia, 2 lähihoitajia ja 2 on sairaanhoitajaopiskelijoita ja 1 lähihoitajaopiskelija. Esimies Faisa Egge on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Sijaiset saadaan henkilökunnan sisältä osa-aikaisista työntekijöistä. Lisäksi henkilöstöön kuuluu ajoittain harjoitteijoita, jotka toimivat muun henkilökunnan valvonnassa.

Henkilökohtaisia avustajia on tällä hetkellä yhteensä 11 ja he toimivat vammaisten asiakkaiden avustajina. Suurin osa heistä on osa-aikaisia.

Henkilöstöön kuuluu useita eri kieliä osaavia työntekijöitä, mistä on ollut hyötyä, koska Amanihoiva Kotihoidolla on myös maahanmuuttaja-asiakkaita. Suomen ja englannin kielen lisäksi henkilöstömme kielitaitoihin kuuluu ainakin 10 eri kieltä.          

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet?

 Esimies hankkii sijaiset pidempiä sijaisuuksia varten. Lyhyemmissä poissaoloissa käytetään Amanihoiva kotihoidon omaa henkilöstöä tuuraamaan.                                                                                                                            

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?

    Tarvittaessa palkataan lisää henkilöstöä, mikäli lisää henkilöstöä tarvitaan. Uusia asiakkaita ei oteta, mikäli työntekijöitä ei ole riittävästi.                                                                                                                                

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa?

    Pidetään henkilöstöpalavereita viikoittain.                                                                                                                

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön määrä?

  Tarvittaessa palkataan lisää henkilöstöä.                                                              

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?

  Avoimista työpaikoista tiedotetaan TE-palveluiden nettisivuilla.

Henkilöstön koulutus tarkistetaan alkuperäisistä tutkintotodistuksista ja lisäksi terveydenhuoltopuolen henkilöstön koulutus Julkiterhikistä. Opiskelijoiden opintopisteet tarkistetaan opintorekisteriotteesta. Myös ensiapukurssitodistukset vaaditaan kaikilta. Vammaispalvelussa työskenteleviä pyydetään näyttämään rikosrekisteriote.

Työntekijältä vaaditaan riittävää suomen kielen taitoa, jotta hän pärjää hyvin asiakkaiden kanssa.                                                                                                                           

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?

     Rekrytoitaessa uutta henkilöä työhön, tarkistetaan hänen henkilöllisyytensä, työkokemuksensa sekä opintosuoritteensa. Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattihenkilön pätevyys tarkistetaan JulkiTerhikki-rekisteristä. Lasten kanssa työskenteliviltä vaaditaan rikosrekisteriote sekä myös muilta henkilökohtaisilta avustajilta.                                                                                                                        

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen.

   Perehdytys tapahtuu aina henkilökohtaisesti. Perehdytykseen käytetään riittävästi aikaa sekä  kahdenkeskisessä keskustelussa että asiakkaiden luona tapahtuvassa perehdytyksessä. Uuden työntekijän perehdyttää kokeneempi työntekijän tai esimies, yleensä kuitenkin aina Faisa Egge itse. Lähihoitajan työssä tavoitteena on että uusi työntekijä on aluksi toisen työntekijän työparina ennen itsenäistä työskentelyä. Perehdytyksessä käydään myös kaikki asiakkaat yksilöllisesti läpi. Perehdytys tapahtuu myös kaikille työntekijöille aina uusien asiakkaiden aloittaessa. Uuden työntekijän pärjäämistä ja osaamista seurataan keskustelemalla asiakkaiden sekä työntekijän itsensä kanssa. Mikäli vastaan tulee tavanomaisesta poikkeava hoitotoimenpide, varmistetaan että henkilöstöllä on siihen tarvittavat tiedot ja taidot, ja kokeneemmat perehdyttävät kokemattomammat hoitajat asiaan mikäli toimenpide ei ole heille entuudestaan tarpeeksi tuttu. Perehdytystä voidaan saada tarvittaessa myös esimerkiksi Soiten avannehoitajalta tms. ulkopuoliselta taholta.                                                                                                                

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?

    Kotihoidossa toimivalta henkilökunnalta vaaditaan tarvittavat lääkehoidon luvat. Henkilökunnalle tarjotaan tarvittaessa täydennyskoulutusta, jotta kaikki uusimmat työskentelymenetelmät ovat työntekijöiden tiedossa. Tietoja ja taitoja on aina hyvä kerrata. Yritys voi mahdollisesti tarjota esimerkiksi ensiavun kertauskursseja. Myös jatkuvasti työn lomassa kerrataan asioita ja hoitoperiaatteita, ja parhaita työskentelytapoja arvioidaan myös yhdessä työntekijöiden kanssa. Yrityksen johtaja Faisa Egge on myös aina tavoitettavissa puhelimitse, ja työntekijät voivat kysyä häneltä aina neuvoa, jos ovat epävarmoja jossakin tilanteessa. Yrityksessä pidetään myös henkilöstöpalavereita, jotka tukevat henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ja joiden tarkoitus on myös kehittää työskentelytapoja ja työn sujuvuutta. Palaverit lisäävät myös henkilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Työntekijöiden kanssa keskustellaan myös kahdenkesken ja kannustetaan heitä kertoamaan, jos jokin työhön liittyvä asia ei ole hyvin. Soiten järjestämiä koulutuksia ollaan hyödynnetty.

 Vuonna 2020 työntekijät ovat saaneet sairaanhoitajan pitämän koulutuksen muistisairaan hyvän hoidon kriteeristöstä. Vuonna 2021 ollaan päivitetty henkilöstön ensiapukoulutuksia niiden kohdalla joilla siihen tarve.

Koulutusta ja opastusta on annettu henkilökunnalle myös siitä, kuinka suojautua korona-pandemian aikana ja kuinka asiakaskäynneillä toimitaan korona-aikana.

Vuonna 2022 osa henkilökunnasta oli Soiten järjestämässä infektiokoulutuksessa, painehaavakoulutuksessa, näytteenottokoulutuksessa sekä koulutuksessa ikääntyneiden psyykkisistä sairauksista ja lääkehoidosta.  

Työntekijöiden hyvinvointia on tuettu myös siten että vakituisille työntekijöille on tarjottu mahdollisuus kuntosalijäsenyyteen ja hierontaan, jonka työnantajan on tarjonnut heille.

Sairauspoissaoloja seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolot Amanihoivassa ovat olleet hyvin vähäisiä.                                                       

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 3 Riskienhallinta).

  Henkilökunta on velvoitettu tekemään asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista ilmoitus ja toimittamaan se yksikön esimiehelle, joka toimittaa sen Soitelle. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi ja ne kirjataan omavalvontasuunnitelmaan.  Ilmoituksen vastaanottanut käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi. Jollei näin tapahtuisi, olisi ilmoituksen tekijän ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle.

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?

  Amanihoivassa käytetään asiakkaiden hoidossa tarvittavia apuvälineitä kuten verenpaine- ja verensokerimittareita. Hoitovälineet pyritään pitämään aina toimivina ja siisteinä. Niiden kuntoa testataan ja tarvittaessa hankimme uusia.

 Henkilökohtaiset apuvälineet kuten rollaattorin asiakas omistaa itse tai on saanut ne terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta tai apuvälinejakelusta. Asiakasta ohjataan käyttämään edellä mainittuja palveluita. Niiden hankinnassa autetaan asiakasta ja niiden kuntoa ja sopivuutta seurataan. Myös niiden käyttöön opastetaan asiakasta.                                                                                                                   

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset?

Vaaratilanteista tehdään ilmoitus apuvälineen toimittajalle sekä Fimeaan.                                                                                                                              

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Amanihoiva Kotihoidon omista laitteista kuten verenpainemittareista vastaa Faisa Egge, Amanihoiva Kotihoito Oy, Pitkänsillankatu 6 A 1, 67100 Kokkola, 0445066030.                                                                                                                             

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

Asiakastyön kirjaaminen

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen?

 Työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen henkilökohtaisesti heidän aloittaessa työssä.                                                                                                         

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti?

 Työntekijöiden kirjaamista seurataan jatkuvasti ja sen puutteista huomautetaan heille.                                                                                                                                 

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä?

  Tietoturva on osana perehdytystä. Tietoturvaan ja asiakaskirjahallintoon liittyvät asiat käydään läpi henkilöstön kanssa. Uuden työntekijän kanssa käydään perehdytyksessä läpi mm. mitä tarkoittaa vaitiolovelvollisuus, miten ja mitä asikastietoihin kirjataan ja missä ja miten asikasta koskevat dokumentit säilytetään. Henkilöstön toimintaa seurataan. Työntekijät allekirjoittavat tietosuoja-ja vaitiolovelvollisuussopimuksen.

 Henkilökunnalla on vaitiolo- ja salassapito velvollisuus, myös työsuhteen päätyttyä. Asiakastiedot ja asiakastietoja sisältävät paperit säilytetään annettujen määräysten mukaisesti lukitussa paikassa. Palveluseteliasiakkaiden tiedot hoitokäynneistä syötetään Palse-ohjelmaan, jonne pääsy on suojattu salasanalla ja tekstiviestivarmenteella.                                                                                                                                                                                                                    

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

 Faisa Egge                                                                                                                              

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste?

Kyllä x    Ei

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. Paikka ja päiväys     Kokkola 17.3.2023